Edukacja

Album – narzędzie pracy lekcyjnej

Album – narzędzie pracy lekcyjnejZachęcamy do skorzystania z albumu wchodzącego w skład zestawu edukacyjnego, by wzbogacić zajęcia lekcyjne. Treści w nim przekazywane są zgodne z założeniami podstaw programowych historii i wiedzy o społeczeństwie, a częściowo dotyczą również zagadnień poruszanych na innych przedmiotach, np. podstawach przedsiębiorczości. Zajęcia takie jak fizyka, matematyka, chemia, przedmioty techniczne uzupełnione wybranymi zagadnieniami ujętymi w albumie wzbogacą zajęcia ścisłe o tło społeczne. To daje szansę zwrócenia uwagi ucznia na, zwykle pomijany, aspekt humanistyczny zagadnień naukowych. Wykorzystanie albumu w trakcie zajęć pozwoli również na poszerzenie wiedzy uczniów o informacje spoza podstawy programowej.

Oto wybrane punkty podstaw programowych, jakie można zrealizować z wykorzystaniem albumu:

  Szkoła podstawowa – historia

  Klasa IV

  IV. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:

   13) Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni.

  Klasa VIII

  XXX. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń:

   1) charakteryzuje społeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego;
   2) omawia skutki światowego kryzysu gospodarczego na ziemiach polskich;
   3) ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza powstanie Gdyni, magistrali węglowej i Centralnego Okręgu Przemysłowego;
   4) podaje najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe Polski w okresie międzywojennym.

  Szkoła podstawowa – wiedza o społeczeństwie

  Klasa VIII

  VI. Społeczność lokalna. Uczeń:

   5) znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

  VII. Społeczność regionalna. Uczeń:

   1) znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

  X. Środki masowego przekazu. Uczeń:

   3) przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy.

  Liceum – historia – poziom podstawowy

  XLIII. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń:

   3) przedstawia i ocenia dokonania pierwszych lat odbudowy (m.in. reformy Władysława Grabskiego i unifikacja państwa).
   4) omawia skutki światowego kryzysu gospodarczego na ziemiach polskich;
   5) charakteryzuje i ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej z lat 30. (m.in. reformy Eugeniusza Kwiatkowskiego).

  XLIV. Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej. Uczeń:

   1) rozpoznaje osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki z okresu II Rzeczypospolitej oraz ich twórców.

  Liceum – historia – poziom rozszerzony

  XLIII. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń:

   3) ocenia politykę gospodarczą i społeczną władz II Rzeczypospolitej.

  XLIV. Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej. Uczeń:

   2) ocenia dorobek II Rzeczypospolitej w dziedzinie kultury, nauki i sportu na tle europejskim.

Podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie (w szkole podstawowej i w liceum) przewiduje, że każdy uczeń powinien wziąć udział w projektach edukacyjnych. Ułatwią to treści zawarte w albumie. Jego tematyka pozwala też na realizację projektów interdyscyplinarnych, które są szczególnie cenne w edukacji. Oczywiście treści albumu to jedno z możliwych do wykorzystania przy realizacji projektu źródeł informacji. Dobór innych źródeł pozostaje w gestii nauczyciela prowadzącego. Formy prezentacji pracy uczniów w projekcie mogą być oczywiście różnorodne i również zależą od inwencji opiekuna projektu.

Poradnik metodyczny

Przemysłowcy został stworzony z myślą o wszystkich, którzy planują wykorzystanie gry w pracy z młodzieżą. Ze względu na poruszane zagadnienia oraz sposób rozgrywki gra jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci klas IV – VIII szkoły podstawowej.
Przewodnik ma za zadanie ułatwić przygotowanie się do zajęć z wykorzystaniem rozgrywki lub wybranych elementów gry. Znajdą się tutaj przede wszystkim informacje dotyczące realizacji wybranych punktów podstawy programowej oraz propozycje metod pracy i ćwiczeń służących realizacji podstawy, zarysy projektów edukacyjnych, dla których inspiracją może być gra, a także pomysły na sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

Przekazywane w trakcie gry treści, a także kształtowane umiejętności, są zgodne z założeniami podstaw programowych niektórych przedmiotów realizowanych w szkole podstawowej. Wykorzystanie gry lub jej elementów w trakcie zajęć pozwoli również na poszerzenie wiedzy uczniów o informacje spoza podstawy programowej. Poniżej w tabelarycznym zestawieniu prezentujemy zestawienie wybranych możliwych do realizowania przy pomocy gry elementów podstaw programowych.

Organizatorzy