Cennik

Cennik

Ze względu na wysokie temperatury do końca sierpnia muzeum jest czynne w godzinach 10.00 – 18.00. Ostatnie wejście na wystawy o godzinie 17.15.

Odpłatny WSTĘP na ekspozycje stałe
(z wyłączeniem usług wymienionych w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz.U.2020.902 t.j. z dnia 2020.05.21 )

INDYWIDUALNY NORMALNY 16 zł/osoba
INDYWIDUALNY ULGOWY 12 zł/osoba
DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH 10 zł/osoba
RODZINNY (dwoje dorosłych i jedno dziecko do 18 lat) 35 zł/rodzina
RODZINNY (dwoje dorosłych i do pięciorga dzieci w wieku do 18 lat) 45 zł/rodzina

Usługi dodatkowe świadczone w dniu odpłatnego wstępu,
ceny usług zawierają cenę jednego biletu wstępu dla osoby / rodziny

INDYWIDUALNY NORMALNY z oprowadzaniem w języku polskim 166 zł
INDYWIDUALNY ULGOWY z oprowadzaniem w języku polskim 162 zł
DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH z oprowadzaniem w języku polskim 160 zł
RODZINNY (dwoje dorosłych i jedno dziecko w wieku do 18 lat) z opr. w j. polskim 185 zł /rodzina
RODZINNY (dwoje dorosłych i do pięciorga dzieci w wieku do 18 lat) z opr. w j. polskim 195 zł/rodzina
INDYWIDUALNY NORMALNY z opr. w j. obcym czasowo niedost.
INDYWIDUALNY ULGOWY z opr. w j. obcym czasowo niedost.
DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH z opr. w j. obcym czasowo niedost.

RODZINNY (dwoje dorosłych i jedno dziecko w wieku do 18 lat) z opr. w j. obcym czasowo niedost.
RODZINNY (dwoje dorosłych i do pięciorga dzieci w wieku do 18 lat) z opr. w j. obcym czasowo niedost.

Dniem nieodpłatnego wstępu na ekspozycje stałe jest wtorek.

Usługi dodatkowe świadczone w dniu nieodpłatnego wstępu na ekspozycje stałe

INDYWIDUALNY NORMALNY z oprowadzaniem w języku polskim 150 zł
INDYWIDUALNY ULGOWY z oprowadzaniem w języku polskim 150 zł
DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH z oprowadzaniem w języku polskim 150 zł
RODZINNY (dwoje dorosłych i jedno dziecko w wieku do 18 lat) z opr. w j. polskim 150 zł /rodzina
RODZINNY (dwoje dorosłych i do pięciorga dzieci w wieku do 18 lat) z opr. w j. polskim 150 zł/rodzina
INDYWIDUALNY NORMALNY z opr. w j. obcym czasowo niedost.
INDYWIDUALNY ULGOWY z opr. w j. obcym czasowo niedost.
DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH z opr. w j. obcym czasowo niedost.

RODZINNY (dwoje dorosłych i jedno dziecko w wieku do 18 lat) z opr. w j. obcym czasowo niedost.
RODZINNY (dwoje dorosłych i do pięciorga dzieci w wieku do 18 lat) z opr. w j. obcym czasowo niedost.

Cennik

Regulamin zwiedzania

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8. nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
10. kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:
1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
5. dzieciom do lat 7;
6. weteranom i weteranom poszkodowanym.

Organizatorzy