Dostępność cyfrowa

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zapewnia dostępność strony internetowej www.nmt.waw.pl zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2019 r.

Data ostatniej aktualizacji strony: 8.10.2021 r.

Data sporządzenia deklaracji: 22.10.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 29.11.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność cyfrowa

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 1. Strona internetowa umożliwia korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 1. Strona internetowa nie korzysta z elementów dynamicznych, utrudniających działanie programów wspomagających dostępność.
 1. Strona internetowa skonstruowana jest w sposób wspierający nawigację i odczyt treści.
 1. Informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo, a ich kopie nie są replikowane na tej stronie Muzeum.
 1. Niedostępne elementy i treści:
 • W materiałach filmowych nie ma napisów dla osób niesłyszących. Do filmów już opublikowanych planowane jest dodanie napisów do końca 2022 r.
 • Strona udostępnia formularz kontaktowy. Można także skontaktować się z muzeum, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są dostępne w zakładce O MUZEUM oraz w linku na stopce.
 • Dokumenty archiwalne wytworzone przed wrześniem 2018 r. nie są dostępne. W celu uzyskania dostępu i dostosowania należy skontaktować się z Muzeum, korzystając z adresu mailowego kontakt@nmt.waw.pl.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie tej funkcjonalności wiąże się z wydatkami, które aktualnie stanowią nadmierne obciążenie finansowe, opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Muzeum nie gwarantuje spełnienia wymogów dostępności na linkach do stron podmiotów zewnętrznych, publikowanych w obrębie strony własnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej należy zgłaszać mailowo pod adres: kontakt@nmt.waw.pl podając:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis problemu,
 • sugestię, jaki sposób pozwoli na jego eliminację lub poprawę dostępności.

Zgłoszenia z niekompletnymi danymi kontaktowymi mogą nie zostać obsłużone.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie problemów z dostępnością placówka odpowiada nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania.

Termin obsługi zgłoszonych problemów nie jest dłuższy, niż 60 dni. W przypadku niemożności zapewnienia dostępności w oczekiwany sposób, zaproponowane zostanie rozwiązanie alternatywne.

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu powyżej wymienionych mediów cyfrowych. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej problem, wskazanie, o jaki składnik chodzi oraz preferowany sposób kontaktu i dostępu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W uzasadnionym przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, Plac Defilad 1, skrzydło G PKiN, 00-901 Warszawa

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony Dworca Śródmieście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach od strony zachodniej znajduje się całkowicie zabudowana winda zewnętrzna, której potrzeba użycia powinna być zgłoszona z wyprzedzeniem.
 2. Recepcja znajduje się w holu głównym, na wprost wejścia.
 3. Dla osób na wózkach samodzielnie dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze.
 4. Do części ekspozycyjnej prowadzą schody, które można pokonać z pomocą pracownika muzeum. Po uruchomieniu placówki dla zwiedzających do dyspozycji będzie dostępny schodołaz z obsługą specjalistyczną.
 5. W budynku na żądanie dostępna jest winda ulokowana na zapleczu administracyjnym.
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 7. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Budynek nie jest wyposażony w stałe pętle indukcyjne.
 10. Na żądanie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach 8.00 – 16.00. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.
 11. Muzeum mieści się w budynku zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską. Niektóre z form dostępności i ułatwień są w związku z tym limitowane, dostosowane do zastanych warunków architektonicznych oraz ograniczeń konserwatorskich.

Aplikacje mobilne

W chwili obecnej nie są dostępne żadne aplikacje mobilne związane z działalnością Muzeum.