Misja i cele

Jedenaście lat po odzyskaniu niepodległości, w 1929 roku, na podbudowie dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, inżynier Kazimierz Jackowski założył w Warszawie Muzeum Techniki i Przemysłu. Został też jego pierwszym dyrektorem.

Idea zachowania i udostępnienia dziedzictwa materialnego techniki polskiej, którą kierował się inżynier Jackowski pozostaje aktualna do dziś. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie kontynuuje i rozwija jego misyjną myśl założycielską, dokumentuje przeszłość by pamięć o niej przekazać wiernie przyszłości. Rolę programową oraz społeczną Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie definiują trzy cele działalności:

Zachować dla przyszłych pokoleń świadectwo materialne dokumentujące rozwój polskiej techniki, wiernie i bezstronnie opisując towarzyszące postępowi technicznemu wydarzenia.

Zaprezentować współczesnym dorobek i drogi przemian polskiej myśli technicznej nie tylko okresu rewolucji przemysłowej w Europie, ale też sięgając do początków państwa polskiego.

Zainspirować wchodzące w dorosłość pokolenie do wyboru drogi życiowej przez zaangażowany i aktywny udział w stałym postępie technicznym, czerpiące wiedzę z dorobku przodków, wybiegające nieskrępowaną wyobraźnią w przyszłość.